Terms of use

SBS 5 Όροι χρήσης
1. Εισαγωγή
Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΒΩΛΟΣ–ΣΑΡΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής, στη Θέση Στραβό Πεύκο, με ΑΦΜ 095632836, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (εφ’εξής: η “Εταιρεία”) έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται τον παρόντα διαδικτυακό τόπο https://www.sbsgroup.gr/ (εφ’εξής: η «Ιστοσελίδα») με σκοπό την προβολή των παρεχόμενων από εκείνη υπηρεσιών και συγκεκριμένα την προμήθεια εξοπλισμού επαγγελματικών κουζινών και πλυντηρίων ρούχων σε επιχειρήσεις ή/και καταναλωτές (εφ’εξής: οι «Χρήστες») . Η χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που παρέχονται από εμάς, υπόκεινται στους παρόντες Όρους , τους οποίους αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα εφόσον κάνετε χρήση του διαδικτυακού μας τόπου. Η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς οποτεδήποτε τους παρόντες Όρους, δίχως ανάγκη τυχόν προηγούμενης ενημέρωσης των Χρηστών του διαδικτυακού της τόπου. Σε περίπτωση που δε συμφωνείτε με κάθε έναν από αυτούς τους Όρους παρακαλούμε να μην κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας.
Με τη χρήση της Ιστοσελίδας και εφόσον επιλέξετε την εγγραφή σας στο newsletter μας, ενδέχεται να γίνει χρήση της δηλωθείσας από εσάς διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να σας στείλουμε ενημερωτικά email, σε συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες Νόμους και Κανονισμούς και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).
Τυχόν υπηρεσίες της Εταιρείας ή/και της Ιστοσελίδας οι οποίες κατά το νόμο απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από ανήλικους και η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη εφόσον ανήλικοι επισκεφτούν την Ιστοσελίδα ή/και κάνουν χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής.

2. Σύνδεσμοι:
2.1 Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους για άλλες ιστοσελίδες. Η Εταιρεία παρέχει τους συνδέσμους αυτούς προς διευκόλυνσή σας και μόνο, και δεν είναι υπεύθυνη ή υπόλογη για τις πράξεις τέτοιων άλλων ανεξάρτητων ιστοσελίδων. Η ενσωμάτωση των συνδέσμων αυτών σε καμία περίπτωση δεν υποδηλώνει ότι η Εταιρεία υιοθετεί, υποστηρίζει ή αποδέχεται το περιεχόμενο, τις διαφημίσεις, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις πολιτικές ή το υλικό που βρίσκεται ή είναι διαθέσιμο σε αυτές τις ιστοσελίδες.
2.2. Επιπλέον η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει διαφημίσεις, καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν εξετάζει τη νομιμότητα του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στην παρούσα Ιστοσελίδα και ως εκ τούτου δε δύναται να της καταλογισθεί οιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού υλικού.

3. Διαθεσιμότητα Υπηρεσιών
Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την καλή λειτουργία της Ιστοσελίδας, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία. Συνεπώς, οι χρήστες της Ιστοσελίδας αποδέχονται ότι η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του με ή/και χωρίς προειδοποίηση, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό του εκάστοτε χρήστη ή άλλα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας, ταυτόχρονα ή/και από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη), προερχομένη από την αδυναμία πρόσβασης στην Ιστοσελίδα, την παύση του συνόλου ή τμημάτων της, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου της και την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποιαδήποτε στιγμή προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος της Ιστοσελίδας για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

4. Προστασία
Παρόλο που η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία της Ιστοσελίδας από ψηφιακούς ιούς ή/και κακόβουλα λογισμικά, δε μπορεί να εγγυηθεί ότι οι Χρήστες δε θα προσβληθούν ποτέ από αυτά ή από επιθέσεις τρίτων. Συνεπώς οι Χρήστες της Ιστοσελίδας θα πρέπει να μεριμνούν για τη δική τους προστασία πριν τη χρήση της Ιστοσελίδας.

5. Χρήση Υπηρεσιών
Οι χρήστες είναι οι μοναδικοί υπεύθυνοι για την ορθή και αληθή δήλωση των στοιχείων που υποβάλλουν στην Ιστοσελίδα και υποχρεούνται να ενημερώνουν την Εταιρεία για κάθε αλλαγή τους. Η Εταιρεία διατηρεί πάντα το δικαίωμα να περιορίσει την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα κατά την κρίση της.

6. Υποχρεώσεις Χρηστών
6.1. Τα ονόματα, εικόνες, οπτικοακουστικά έργα, λογότυπα, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα, προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα, που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο λειτουργίας της Ιστοσελίδας και αφορούν στο περιεχόμενο και τις υπηρεσίες αυτής, προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις περί βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου και ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρεία ή/και τρίτους δικαιούχους τους. Η εμφάνισή τους στην Ιστοσελίδα δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Το www.sbsgroup.gr συνιστά κατοχυρωμένο όνομα χώρου (domain name), το οποίο έχει εκχωρηθεί νόμιμα στην Εταιρεία και διέπεται από τις σχετικές προστατευτικές διατάξεις περί ονομάτων χώρου
6.2. Η Εταιρεία και ο Ιστότοπος , υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγούν στο Χρήστη ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης αυτής της ιστοσελίδας, της εφαρμογής και των περιεχομένων στοιχείων τους. Αυτή η άδεια σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου ή οποιουδήποτε δικαιώματος στην ιστοσελίδα ή σε οποιαδήποτε υπηρεσία που παρέχεται μέσω αυτής. Ο Χρήστης απαγορεύεται ρητά να αναπαράγει ή να παρουσιάζει δημοσίως, ή να διανέμει ή να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα, ή το λογότυπό μας για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

7. Περιορισμός Ευθύνης:
Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα μας συμφωνείτε ότι η χρήση αυτής γίνεται με δική σας ευθύνη και ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι η υπεύθυνη η Εταιρεία για οποιαδήποτε ειδική ή έμμεση ή συναγόμενη ζημιά ή οποιαδήποτε εν γένει ζημιά είτε ενδοσυμβατική είτε από αδικοπραξία που μπορεί να προκύψει από τη χρήση της Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δε φέρει καμία καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη), προερχομένη είτε από την αδυναμία πρόσβασης του Χρήστη στην Ιστοσελίδα, την παύση λειτουργίας της εν μέρει ή ολικά είτε λόγω απώλειας του περιεχομένου της Ιστοσελίδας και την ύπαρξη κάθε είδους λαθών.

8. Προσωπικά δεδομένα
8.1 . Ο κάθε χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στην Ιστοσελίδα χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία.
8.2. Η Εταιρεία σεβόμενη απόλυτα το απόρρητο των στοιχείων αυτών και ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας προσωπικών δεδομένων, δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση ή γνωστοποίηση των προσωπικών στοιχείων που συλλέγει, παρά μόνο κατόπιν της ρητής συγκατάθεσης του Χρήστη ή στην περίπτωση που επιβάλλεται από σχετικές διατάξεις νόμων ή από αρμόδια δημόσια αρχή.
8.3. Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι της Εταιρείας που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται. Κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων σας έχει παρθεί. Τα προσωπικά σας στοιχεία σε εξαιρετικά σπάνιες και ειδικές περιπτώσεις δύναται να γνωστοποιούνται και σε δημόσιες αρχές ή συνεργαζόμενες με την Εταιρεία επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης σας μαζί μας, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία.
8.4 . Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
8.5. Εδώ (www.sbsgroup.gr) μπορείτε να δείτε με λεπτομέρεια την Πολιτική απορρήτου της Εταιρείας .

9. Επικοινωνία και τυχόν παράπονα
Η επικοινωνία μεταξύ της Εταιρείας και των Χρηστών για πληροφορίες και σχετικά παράπονα θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω αποστολής email στη διεύθυνση info@sbsgroup.gr

10. Εφαρμοστέο Δίκαιο
Οι ανωτέρω Όροι Χρήσης καθώς και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διένεξη που πηγάζει από την εφαρμογή τους, ορίζονται αποκλειστικά τα δικαστήρια της Αθήνας.

Τελευταία Τροποποίηση 15.12.2022